Школска библиотека

 

НАША БИБЛИОТЕКА


            Школске 1981/82.године библиотека почиње са радом, у време када је саграђена само прва фаза школске зграде, и то у прегеађеном делу ходника. Прва библиотечка јединица уписана је у књигу инвентара 17. децембра 1981.године. Библиотечки фонд са слободним приступом распоређен по УДК систему, подељен је на ученички и наставнички, а лектира по разредима ради лакшег сналажења.

            Када је урађена друга фаза школе, почетком 1985.године, библиотека са читаоницом добила је адекватан простор – светлу, пространу просторију од 148 m2, једностране и двостране полице, столове и столице. Представљала је расадник културе и најомиљенији кутак. Окриље су нашли многи креативни наставници и секције с ученицима жељних нових знања. Развијају се трајне вредности, осмеси, лепе речи, али и прописи.

            Радило се у три смене, једне школске године радило се и суботом. У просторијама библиотеке припремао се и школски лист „Зора“. Одржавали часови додатне и допунске наставе, књижевни сусрети, седнице разредних већа, састанци Савета школе, сада Школског одбора, Ђачког парламента, Вршњачког тима, „Школе без насиља“... семинари, активи библиотекара, наставника српског језика, директора. Радило се с пуно елана. Спој деце са изузетним наставницима, књиге, часописи, цвеће, ликовни и литерарни радови дах су живота простору.

            Специфичност наше школе је велики број одељења, а мало простора. Тако смо и због развоја савремене технологије (мада библиотека још увек нема одговарајући програм за библиотечко пословање) и увођење нових предмета изгубили читалачки простор. Донацијом Скупштине града стигло је 40 компјутера. Читаоница је постала информатичка учионица... Књига више није једини извор знања, али улога школске библиотеке остала је без замене.

            Према закону о библиотечкој делатности, библиотека поседује ауторски азбучни каталог и делимични стручни каталог и каталог по наслову. Поред монографских поседује и серијске публикације неопходне за стручно педагошко усавршавање. Физичка обрада књига врши се како то прописују стандарди за рад школске библиотеке, са печатом власништва и инвентара, уписаном сигнатуром и инвентарним бројем. До сада постоје три књиге инвентара. Ревизија библиотечког фонда рађена је према прописима, до сада пет пута. Последња је завршена 15.септембра 2008.године с укупним фондом од 8951 библиотечке јединице, од тога 6993 припада ученичком фонду. Приметна је добра воља директора школе да повећа књижни фонд, али је то још увек далеко од стандарда: 10-15 књига по ученику.

            Свакодневно се води статистика о читаности књига, а она је највећа код ученика млађих разреда.

            Културно добро – књига – било у ком облику увек нађе пут до онога коме је потребна. Време је најбољи сведок да књига опстаје.

 

 

Библиотечка секција

 

У оквиру секције рaдимо нa мoтивацији ученикa - читати књигe и поштовати правила школске библиотеке.

Члaнoви библиотeчкe сeкцијe у сaрaдњи сa нaстaвницимa шкoлe (нaстaвницима разредне наставе, српског језика, ликoвнe и музичке културe) реализовати представу Дoбрo дoшли сви прваци и учешће у приредбама Ускликнимo с љубављу, (27. 01.) и Дан школе (27. мај). Сaрaдњa сa Градском библиoтeкoм "Илија Гарашанин" Гроцка, огранак у Калуђерици.  

Посета Сајму књига са заинтересованим ученицима.  

Приликом планирања рада библиотечке секције полази се од општег програма развоја школе, услова средине у којој школа ради, али и свих слободних активности које се реализују у школи. Библиотечка секција је једна од многих добровољних секција, састављена од ученика од 4. до 8. разреда који воле књигу, библиотеку и рад у њој. При планирању рада секције води се рачуна о интересу и потребама ученика.

        Библиотечка секција има значајну улогу у васпитању и образовању ученика, развија љубав према књизи, негује другарство, колективни рад и оспособљава и навикава на самостални рад, подстиче истраживачку радозналост и индивидуалну креативност. Испуњава слободно време ученика пријатним доживљајима и самим тим постаје њихово омиљено место у школи.

       Школска библиотека сарађује са Градском библиотеком „Илија Гарашанин“. Специфична интересовања ученика и њихове способности развијамо кроз „Читалачку значку“.

        Активности су разноврсне, a зависе од састава чланства, спремности за сарадњу наставничког кадра, финансијских средстава, сарадње са родитељима, образовним и културниминституцијама.
       Евидентно је да међу ученицима и наставницима има талентованих, креативних и вољних да улепшају школски простор, школске дане учине лакшим и безбрижнијим.

  Програм рада библиотечке секције, у зависности од узраста ученика, обухвата следеће садржаје:

·        упознавање ученика са библиотечким простором и њеним правилима

·        упознавање ученика са са деловима књиге

·        подела библиотечког фонда, смештај књига и УДК систем

·        начин враћања и издавања књига

·        набавка књига и њена физичка обрада

·        књига инвентара и обрада нових књига

·        печатирање књига

·        врсте и израда каталошких листића

·        санирање поцепаних корица и страница књига

·        сређивање полица са књигама и естетско уређење библиотеке

·        вежбе - правилно враћање књига

·        организовање акција прикупљања књига за школску библиотеку

·        посете библиотекама суседних школа – размена искуства

·        посета градској библиотеци – књижни фонд и рад у њој

·        прикупљање исечака из новина и часописа корисних за наставу

·        сарадња са другим школским секцијама

·        посета Сајму књига

·        израда паноа и изложба нових књига

·        израда паноа за одређене јубилеје

·        учешће у тематским приредбама

·        учешће у стварању школског листа и његова дистрибуција

·         читање књига уз писање дневника и учешће у акцији „Читалачка значка“       


 

 

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА

ЧЕТВРТКОМ од 13:15

 

 

 

 

Погледајте више фотографија у галерији фотографија