самовредновање рада школе - етос

 

У којој мери у школи постоји толеранција, осећај заједништва, добрих међуљудских односа , неговање партнерства у оквиру школе и са локалном заједницом, осећај безбедености, брига о ученицима.

Ниво техничке опремљености и оплемењености школског простора и окружења.

Стручни потенцијал наставног кадра и осталог особља.

Квалитет наставе и ваннаставних активности.

Учешће и постигнућа ученика на такмичењима.

Степен анга?овања ученика, наставника и родитеља у акцијама у оквиру школе и шире заједнице.

Значај школе као центра културних, спортских збивања у Калуђерици.

ЕТОС:

1. Углед и промоција школе
-Углед и обележја школе
-Очекивања и промоција успешности
-Култура понашања

2. Атмосфера и међуљудски односи
-Поштовање личности
-Једнакост и правичност
-Естетско и функционално уређење школског простора

3. Партнерство са родитељима, Цколским одбором и локалном заједницом
-Комуникација са родитељима
-Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење
-Веза између школе и школског одбора
-Улога школе у локалној заједници

СЛИКА ШКОЛЕ

1. ШКОЛА НЕКАД

Школа у Калуђерици први пут се помиње 1849. године, али се о њеном даљем постојању током XИX века тешко може говорити, јер има мало забележених података. Нема поузданих података колико дуго је школа радила и када је дошло до прекида и гашења школе.

У јесен 1925. године почео је рад у школској згради саграђеној на имању Марка Соколовића. Настава се у овој згради изводила до 1963. године када је на истом месту саграђена нова школска зграда са три учионице и трпезаријом у приземљу.

Седамдесетих година школа са три учионице постаје тесна.

У јесен 1980. године, 1300 ученика дочекало је почетак наставе у новој школи са 12 учионица. Тада школа и добија име "Алекса Шантић". На Дан школе, 27. маја 1982. године, наставници и ученици покрећу школски лист "Зора".

Током школске 1984/85. године дограђено је још 12 учионица у оквиру друге фазе градње школе.

Данас, од укупно 133 запослена радника, наставу реализује 98 наставника. у 27 учионица, у две школске зграде. Наставу у три смене похађа 2000 ученика.

Ученици школе су у протеклих 20 година освајали бројне награде, почев од општинског па до републичког такмичења у научним, уметничким и спортским дисциплинама,

Као члан УНЕСЦО-вих Придружених школа (АСП нет), са још четири школе из Србије учествује у међународном пројекту "Пакет мира" 1998. године.У току је реализација пројекта у оквиру Цколског гранта- "Уз компјутер брже и лакше до знања, који је започео 2004.године. Такође је у току реализација пројекта "Моја школа школа без насиља" који је започео 2005. године.У припреми је акциони план за пројекат "Цколски полицајац заштитник деце." Ученици и радници школе присутни су на ИНТЕРНЕТ мрежи од 1999. године - www.osaleksasantic.edu.yu

 

2.  МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Школска зграда

Васпитно-образовни рад школа организује у два објекта међусобно удаљена око два километра.

Већи објекат, савремено грађена, велика школска зграда са 24 учионице, фискултурном салом, свечаном салом, великом кухињом и трпезаријом, библиотеком, просторијама за административно-техничко особље, рад зубне амбуланте и стручних служби, има корисну површину од 4953, 17 м2 . Ова школска зграда је довршена 1985. године и тада је пружала све услове за квалитетно и креативно извођење наставе и васпитни рад са ученицима. Ситуација се променила због великог прилива ученика, ,. Недостатак школског простора ствара проблем коришћења учионица за извођење редовне наставе, а и за реализацију ваннаставних активности..

Школско двориште захвата површину од 23.146 м2 . Већи део је зелена површина на благо нагнутом терену, али и доста бетонираних површина (игралиште за рукомет - 1250 м2 , за кошарку - 808 м2 , улаз у зграду , горњи и доњи -1520, 52 м2 , трибине - 70 м2 , паркинг за аутомобиле - 152 м2 и стазе и тротоари 1591, 30 м2). У великом делу дворишта крај главне саобраћајнице су четинари. Мањи објекат (као издвојено одељење) налази се у "центру села". То је стара школа. Зидана је 1953. године. Има само три учионице, малу канцеларију за наставнике и подрумску просторију. Испред зграде је бетонирани плато, а током прошле школске године цело двориште (око 3000 м2 ) је ограђено и уз финансијску помоћ општине Гроцка потпуно је уређено. Саграђени су спортски терени и трибине чиме су обезбеђени идеални услови за наставу физичког вапитања, рекреацију и спорт.

У старој школској згради, у три учионице, наставу изводи девет одељења млађих разреда у три смене.

3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ

Квалификациона структура запослених радника на извођењу наставе је углавном усклађена са потребама школе, те се може рећи да је готово у потпуности стручно заступљена. Са високом стручном спремом је 46, са вишом је 53, а са средњом стручном спремом је 5 наставника , односно стручних сарадника у школи.

Семинари које су наставници и стручни сарадници похађали протеклих година:
- Активно учење -45 базични и 5 супервозорски
- Безбедност у саобраћају -37
- Уникат -16
- Корак по корак -14
- Дигитална учионица -7
- Семинар за доносиоце одлука -9
- Зелене школе -5
- Од играчке до рачунара -8
- Еколошко образовање -4
- Грађанско васпитање -7
- Драмска почетница -1
- Образовање за демократију -1
- Креативно образовање -1 
- Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави -36
- Цколско развојно планирање -7
- Моја школа школа без насиља -сви запослени 
- Цколски полицајац - заштитник деце -3
- Обука за рад на рачунару -30
- Интернационална лиценца познавања рада на компјутеру (ECDL ) -2
- Лепо писање -1
- Семинар Противпожарне заштите -сви запослени
- Велики број наставника посећује семинаре које организују стручна удружења и Министарство просвете о чему Цкола води одговарајућу евиденцију .

4.Организација рада школе

Недељни режим рада

Настава се изводи у три смене:
Плава и црвена смена смењују се седмично, док је међусмена стално у истом термину.

5. Породично стање ученика

У Калуђерици постоји велики број екомплетних породица, услови у којима живе наши ученици су неповољни. Највећи број породица су радничке , где је често отац једини који привређује, а мајке су домаћице. Велики број очева, грађевинских радника, раде на градилиштима , па је због њиховог одсуства утицај на децу незнатан.

Веома мали број породица је са примањима вишим од просека Републике, односно примањима која у овом тренутку обезбеђују нормалну егзистенцију , што нарочито неповољно делује на подстанаре. Има доста избеглих лица од којих је 20(наших ученика )у колективном смештају.

Квалификациона структура родитеља из године у годину се мења, мада и даље доминира већи број родитеља са средњом школском спремом. Упоређујући квалификациону структуру родитеља са просеком Београда уочава се да је у нашим условима она веома ниска, те у већини случајева ученици не могу од родитеља да очекују нарочиту помоћ у савладавању градива.

Узевши у обзир све услове живота наших ученика, квалификациону структуру родитеља, појаву алкохолизма у породицама, непотпуност породица и лош материјални положај, који су у стању да крајње неповољно делују на формирање личности, није никакво чудо што је у школи већи број ученика са проблематичним понашањем. Један број ученика је константно препуштен улици и без икакве контроле и утицаја родитеља, па школа представља једини чинилац не само у образовању, већ и у васпитавању ових ученика.

АКТИВНОСТИ У ПРОТЕКЛОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

Естетско уређење школе
- Културни садржаји
- Секције
- Такмичења
- Унапређивање наставног процеса-мм презентације
- Пројекти на нивоу школе
- Анкета

ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ

-Реконструкција грејања у згради нове школе, увођење грејања у згради старе школе.
- Уређење мокрих чворова - Реновирање паркета у фискултурној сали и уградња рефлектора.
-Постављање новог пода у 10 учионица
-Реновирање зборнице и канцеларија
-Постављање аутомата за воду у зборници
- Сређивање прилаза ( степеништа ) нове школе
-Сађење 75 садница око прилаза и у школском дворишту.
-Постављање телефонских говорница у ходницима нове школе.
-Сређивање простора библиотеке и медијатеке.
-Куповина 2 телевизора, 3 рачунара, видео бима.
-Уређење школског врта-1/8
-"Оаза мира" -етно кутак-4/8, 4/10, 3/9
-Етно учионица и библиотека-стара 1кола-сва одељења
-Уређење учионице број 53- 1/3, 4/6, 5/4
-Кутак-дружење са животињама-чланови еколошке секције, ПП служба, актив наставника ликовне културе, ученици млађих разреда
-Уређење централног паноа у холу школе- професор српског језика Душица Филиповић и ученици
-Пано - актуелности у школи-догодило се, догађа се, догодиће се-ПП служба, наставник разредне наставе Милка Билбија-Илић, наставник верске наставе Борка Пејановић, професор Ружица Ристић и наставник Јадранка Затезало.
- Плакати и панои у оквиру пројекта " Цкола без насиља"-ученици млађих и старијих разреда, родитељи и сви запослени у школи
-Сађење и одржавање лековитог и украсног биља у школским жардињерама
-Уређивање и одржавање експоната етно збирке
-Божићна приредба
-ученици млађих разреда , и наставник верске наставе Борка Пејановић, хор млађих разреда-наставник Огњен Марковић, наставници Биљана Батез, Виолета Милић, Јадранка Затезало, Марија Стојановић, Јадранка Бајић
-Светосавска приредба -27.1.2006..хор, ученици и наставници
-Осмомартовска приредба -ученици 1/8, 1/1, наставници разредне наставе Љиљана Лукић и Снежана Најданов
-Приредба поводом потписивања Меморандума за пројекат " Цкола без насиља"-учесници -ученици млађих и старијих разреда , наставници, гости из културног и јавног живота , из Дома здравља, са општине , из других школа
-Приредба за Васкрс-учесници као за Божићну приредбу
-Приредба за Дан школе-26.5.2006.-хор, ученици и наставници
-Приредба за будуће прваке-17.6.2006.- 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7
-Учешће ученика школе на "Видовданској свечаности"-одржаној испред храма у Калуђерици - 4/8, 4/10, 3/9, хор млађих разреда, хор ученика осмог разреда, рецитатори, учесници спортских активности- наставници разредне наставе-Биљана Батез, Виолета Милић, Јадранка Бајић, наставник музичке културе Огњен Марковић, професор руског језика Милунка Делетић, наставник верске наставе Борка Пејановић, професори енглеског језика Драгана и Слађана Екмечић, професор српског језика Душица Филиповић

Манифестације

-Маскенбал-ученици млађих разреда, учитељи и жири -24. - 25.5.2006.-одржано у насељу
-Дан без дувана-одељење 7/8, професор Миљан Ранитовић- 31.5.2006.-одржано на Тргу Републике
-Дан изазова-31.5.2006.-ученици млађих разреда-одржано у Гроцкој
-Интерни конкурс за "израду беџа Цкола без насиља "
-Интерни конкурс за идејну скицу амблема школе.

Изложбе

-Ликовна изложба манастира "Крка"-март, април 2006.
-Изложба "Ускршња јаја"-ученици првих разреда, ученици 4/5, 4/6, 4/7 и ученици старијих разреда
-"Недеља здравља уста и зуба"-изложба радива ученика у сарадњи са др Јањом Богдановићи и др Бланком Радујковић , дечјим стоматолозима -мај
-Руски сувенири- мај 2006. ученици старијих разреда и наставници руског језика
-Изложба Дубореза- рад наставника Милисава Ивановића

Часописи

-Сајт школе који постоји од 1999 године : www.осалексасантиц.еду.yу
-школски лист " Зора"-излази два пута годишње-за Светога Саву и за Дан школе- учесници ученици и наставници српског језика-уредници , наставници ликовне културе, ППслужба, медијатекар Младен Ивановић и библиотекар Снежана Гига
-Билтен-два броја-ученици старијих разреда и уредник професор Душица Филиповић

Сарадња са локалном заједницом

-организоване посете ученика библиотеци са наставницима српског језика-припрема часа реализација часа , присуство промоцији књига , књижевним вечерима и позоришним представама.

-хуманитарна акција у сарадњи са Црвеним крстом-пакетићи за децу расељена лица у време Ускршњих празника

-сарадња са Домом здравља- учешће у школским тимовима лекара-педијатра, учешће лекара , педијатра -писање стручних текстова за лист "Зора"

-организовани одласци ученика и наставника верске наставе у цркву у Винчи

-сарадња са школом "Доситеј Обрадовић" -Прековце , Косово

-сарадња са школом у Пољској -основна школа број 19 , из града Киелца

-сарадња са међународним организацијама УНЕСЦО-м и УНИЦЕФ-ом

-сарадња са средствима јавног информисања-"Просветни преглед"-извештавање о дешавањима у школи-психолог школе Бранка Милановић

-сарадња са основном музичком школом из Гроцке

-сарадња са вртићем ЛАНЕ- Калуђерица

-Сарадња са НУ " Божидар Аџија " ( курсеви енглеског језика за ученике и запослене у школи )

-Учешће на кросу РТС-а за гран-при Радио Београда , мај 2006.

-Предавање за родитеље, ученике и запослене у школи на тему: " ЗДРАВА ИСХРАНА"-др Весна Мандушић, из Института нуклеарних наука - Винча- мај 2006.-доказ ЦД

-"Инфективне болести"-предавање за ученике осмог разреда-др Драган Станојев-јуни

- родитељ је поклонио библиотеци школе око 50 књига

-Предавање за ученике 8. разреда о противпожарној заштити -Ватрогасно друштво Београда

СЕКЦИЈЕ

-" Зелена школа"-ученици 3/9. 4/8, 4/10 њихови родитељи, учитељи:Јадранка Бајић, Биљана Батез и Виолета Милић

-еколошка секција-ученици 1/3, 1/7, 4/4, наставници Милка Билбија-Илић, Љиљана Лукић и Биљана Стојнић, Јелена Чедић, Весна Павловић, Лела Милосављевић, Снежана Мијић, Сандра Петаковић

-школа лепог писања-ученици из одељења 1/1, 1/2, 1/3 , 3/1, 3/4, , 3/6, наставници Јадранка Затезало и Ружица Ристић

-секција руског језика -ученици од петог до осмог разреда, професор Милунка Делетић

-драмска секција-ученици 3/9, 4/8 и 4/10, наставнице Јадранка Бајић, Биљана Батез и Виолета Милић

-фото секција-ученици старијих разреда, наставник Небојша Трифић

-новинарска секција-ученици старијих разреда, професор Душица Филиповић

-Хор старијих разреда-ученици од петог до осмог разреда, професор Весна Вујовић

-Хор млађих разреда-ученици млађих разреда, наставник Огњен Марковић

-одбојкашка секција-ученици старијих разреда-професор Душко Бојанов

-рукометна секција-ученици старијих разреда-професор Боран Грбовић

-фудбалска секција-ученици старијих разреда-професор Милан Стојанић

-кошаркашка секција-ученици старијих разреда -професор Јовица Каличанин

-атлетика-ученици старијих разреда , професор Душко Бојанов

-рецитатори-ученици млађих разреда-наставник Јадранка Затезало

 

 

ТАКМИЧЕЊА

-међународно математичко такмичење,

  "Кенгур без граница"-за ученике основне школе"Мислиша"-ученици 5/7, 5/4, укупно 18 ученика, 6. разред 20 ученика, 7. разред 7 ученика. 8. разред 15 ученика, координатори професор Ана Вукашиновић и наставник Мирослава Љубојевић .Похваљени су ученици Милан Тепић, 5/7, Михајло Поповић , 5/7 и Горан Бабић, 8/7

републичка такмичења:

  -4.смотра ћириличне писмености-Тител-

1. место Зорка Павловић, 4/6, 2.групна награда Јелена Николић, Наталија Ђикановић, Јована Марковић и Светлана Ранђеловић, наставник Јадранка Затезало

-"Светосавље и наше доба"-конкурс за најбољу збирку ликовних радова ученика, Коло српски сестара Епархије Бачке и Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине-Диплома одељењу 6/3, професор Душица Филиповић

-републичко такмичење-билогија-

Милица Чоловић 7/5, наставник Светлана Маринковић

-градско такмичење-математика-

3.место Милан Тепић, 5/7, професор Ана Вукашиновић, Андреа Кржељ, 6/5, похвала , наставник Драгана Пралица

-градско такмичење-биологија-

1.место Милица Чоловић, 7/5, наставник Светлана Маринковић , 3.место Никола Милић, 8/7, професор Миљан Ранитовић

-градско такмичење-историја-

Миљан Јокић-5.место, професор Иконија Најданов, Михаела Вучинић, 6/2-4.место, професор Снежана Николић

-градско такмичење-техничко образовање-мултидисциплинарни радови,

  Ђуро Миздрак, 6/8, 5.место

-регионално такмичење - рукомет

, дечаци од 5.-8. разреда-2.место, професор Боран Грбовић

-градско такмичење - рукомет дечаци од 5.-8.разреда

-1.место, професор Боран Грбовић

-градско такмичење-кошарка-девојчице

-1. место, професор Јовица Каличанин

-градско такмичење -атлетика-

2. место-Милица Васић, 8/6, професор Душко Бојанов, 2.место Марија Рудаљевић, 6/2, професор Јелена Срдић

Општинско такмичење из српског језика-

1. место Горана Јендршек 5/4, професор Јасмина Даничић. 2. место: Марија Бјелобрк, 5/9 наставник Људмила Сарић, 2. место Миљан Јокић, 5/4, професор Јасмина Даничић.

Општинско такмичење рецитатора

  2.место Јована Марковић, 4/6 3. место Јелена Николић, 4/6, наставник Јадранка Затезало

Општинско такмичење из руског језика

  1. место Милена Дамјановић 8/9, професор Милунка Делетић

Општинско такмичење из историје

  1. место Миљан Јокић 5/4, наставник Иконија Најданов

1. место, Михаела Вучинић, 6/2, професор Снежана Николић, 3. место, Миљана Стојић 5/4, професор Иконија Најданов, 3. место Маја Тодоровић 6/2, професор Снежана Николић

Општинско такмичење из географије:

  3. место Божена Стојић, 7/6, Јована Томић 7/9, Марко Попадић 7/8, професор Добрица Теофиловић. 3. место Јелена Спасић 8/2, Марина Лукић 8/6, Гојко Чукић 8/8, професор Давид Милошевић.

Општинско такмичење из биологије:

  1. место Милица Евтимов 8/4, Милош Торбица 8/4, Милица Чоловић 7/5, наставник Светлана Маринковић.2 место: Татјана марков 8/4, Марина Евтимов 8/4, Кристина Рангелов 7/5, наставник Светлана Маринковић.

2. место: Никола Милић 8/7, професор Миљан Ранитовић, Драгана Ђокић 7/2, Тања Димитријевић,

3. место Драгана Трајковић, 8/2, наставник МилисаВ Ивановић, Стефан Боровчанин, 7/5, Милица Ланговић 7/5, наставник Светлана Маринковић.

Општинско такмичење из хемије:

  1. место Бенић Бојан 7/2, наставник Душица Ђеловић, 2. место Попадић Мирјана 7/1, Глишић Дијана 7/ наставник Душица Ђеловић, 3. место Спасић Јелена 8/2, наставник Душица Ђеловић. 2. место Јована Томић 7/9, Младеновић Иван 7/7 наставник Љиљана Спасојевић, 3, место: Михајловић Мирјана 7/9, Девић Јелена 7/9 Станимировић Милош, 7/9, наставник Љиљана Спасојевић.

Општинско такмичење из техничког образовања:

  1. место Ђуро Миздрак 6/8, професорРадмила Стојчетовић.

Општинско такмичење из математике:

  1.место Малишић Душица 4/8 наставник Биљана Батез, 2. место Тепић Милан 5/7, професор Ана Вукашиновић, 3.место Момчиловић Предраг 6/2, наставник Милина Мандић, 3.место Андреа Кржељ 6/5, наставник Драгана Пралица.

Општинско такмичење из верске наставе:

1. место Јарић Јелена 3/3, Димоски Кристина 3/3, Тамара Симеуновић 3/5, наставник Борка Пејановић.

-општинско такмичење-рукомет-дечаци

-1.место, професор Боран Грбовић, 2.место девојчице, професо Радивоје Миљић

-општинско такмичење-кошарка-

1.место-девојчице, професор Јовица Каличанин

-општинско такмичење-одбојка-

2.место-девојчице, професор Јелена Срдић, 3.место-дечаци-професор Душко Бојанов

-општинско такмичење у малом фудбалу

3.место-девојчице, професор Милан Стојанић

-општинско такмичење-1.место атлетика-екипно, професор Душко Бојанов

-општинско такмичење-2.место-крос од 1.-8. екипно , разреда, професор Душко Бојанов

-општинско такмичење-крос

-1.место Александар Атанасов 3/7 3.место Јевтић Немања, 3/3. 1.место Ристић Зорана 3/7, 3. место Стевановић Јелена 3/3, 1. место Секулић Милан 4/3. професор Виктор Снегић.

општинско такмичење крос:

  1. место Смиљкв Марко 8/8, 1. место Милица Васић 8/6, 2. место Миловановоћ Анђелија 5/7. 2. мест Андреа Кржељ 6/5, 3. место Голубовић Ђорђе 7/3, Анђеловић Александар 6/2.

општинско такмичење Црвеног крста" Цта знам о Црвеном крсту и давалаштву крви"

учесници: Сања Геић, 4/10, Душица Малишић 4/8, Урош Матић 4/10, Јелена Миловановић 4/10.

Цколско такмичење -Веће 2. разреда, фудбалски турнир за дечаке, и игра Између две ватре за девојчице, мај 2006. год.

Цколски квиз " Цта знаш о Николи Тесли" за ученике 8. разреда.-наставник физике Душица Ивановић и професор физике Владанка Катић

УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА  И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ - ММ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК: за ученике 8. разреда- Његош , " Горски вијенац"-наставник Вера Пиљевић и професор Јасмина Даничић.

ФИЗИКА: за ученике 7. разреда-" Звук " професор Владанка Катић

  СВЕТ ОКО НАС за ученике 2. разреда -" Разноврсни свет животиња" - Професор Снежана Мијић.

-"Емпиријско-статистичка анализа коресподентности распона знања и номинално истих оцена на примеру наставе физике"- излагање на Републичком семинару о настави физике 2006.- наставник Душица Ивановић, у сарадњи са Мирославом Куком , професором из школе " Филип Кљајић Фића"

Диференцирана настава енглеског језика за ученике 6/8 и 7/9 разреда-професори енглеског језика: Слађана Екмечић и Наташа Кривокапић

  Примена стрипа у настави српског језика-професор Душица Филиповић

Нови вид одељенских заједница ( Ненасилна комуникација)-професор Душица Филиповић, одељење 6/3, наставници:Јадранка Бајић, Виолета Милић и Биљана Батез и одељења 3/9.4/8 и 4/10.

-Тужакање и Огледало другарства- радионице у одељењу 5/4- ППС служба

Цртани филм "Уа неправда" ( у оквиру "Школе без насиља") за ученике од 1 до 4. разреда.

Презентација заједничког рада Еколошке и Фото- секције о лековитом биљу и његовој примени.- чланови секција од 1 до 6. разреда  и руководиоци секција.

Презентација истраживања " Цкола без насиља " на Наставничком већу, ментори пројекта Јасмина Николић и Зора Дешић.

Пројекција филма за ученике млађих разреда " Ледено доба ", медијатекар, Младен Ивановић.

-сусрет са песником Недељком Попадићем- ученици млађих разреда

-међународно истраживање ТИМСС 2007 ученичких постигнућа из метематике, физике, хемије, билогије и геграфије за ученике осмог разреда-8/4 и 8/8 из наше школе . Тестирање је обављено у сарадњи са , Министарством просвете и спорта и Институтом за педагошка истраживања

ПРОЈЕКТИ НА НИВОУ ШКОЛЕ

"Уз компјутер брже и лакше до знања"

"Школа без насиља"

"Школски полицајац -заштитник деце"

АНКЕТА -У којој мери у школи постоји толеранција, осећај заједништва, добрих међуљудских односа , неговање партнерства у оквиру школе и са локалном заједницом, осећај безбедености, брига о ученицима

У циљу анализе стања за кључну област ЕТОС реализована је анкета - из Приручника за самовредновање рада школе-Методом случајног узорка обухваћени ученици( 225) , родитељи ( 271 ), наставници ( 56 ).Испитаници су показали висок степен сарадње. Резултати анкете у прилогу.

тима за самовредновање

- директор школе, Радивоје Миљић,
- помоћник директора, Мирослава Љубојевић,
- професор српског језика, Јелена Радиновић,
- наставник разредне наставе, Милка Билбија- Илић,
- педагог школе, Милка Вукосављевић ,
- психолог школе, Бранка Милановић,
- наставник српског језика, Људмила Сарић,
- наставник техничког образовања, Небојиша Трифић,
- наставник техничког образовања, Бранка Ковач,
- наставник техничког образовања, Александар Стевић,
- професор физичког, Душко Бојанов,
- наставник разредне наставе, Јадранка Затезало,
- наставник разредне наставе, Снежана Најданов,
- наставник разредне наставе, Љубица Бакић,
- представник ученика, Алекса Збиљић,
- представник родитеља, Синиша Максимовић,
- представник здравства, др Јања Богдановић.

 


Динамика рада тима за самовредновање:

05.04.2006.год.-Доношење одлуке о кључној области самовредновања.Определили смо се за ЕТОС.

12.04.2006.год.-Подела задатака унутар тима, прикупљање доказа у циљу анализе стања школе

19.04.2006.год.-Извештавање о прикупљеним доказима(евиденције, правилници, записници)

16.05.2006.год.-Договор о анкететирању родитеља, ученика и наставника, анализа рада Стручних актива, прикупљање извештаја о раду већа.

24.05.2006.год.-Избор амблема школе, уз помоћ наставника ликовне културе.

20.06.2006.-Увид и разврставање прикупљених извештаја о раду Разредних већа млађих разреда, Стручних актива, секција и индивидуалних извештаја наставника.

30.06.2006.год.-Извештавање о резултатима реализоване анкете, договор о писању извештаја, анализа досадашњих резултата рада тима, договор о презентацији рада тима за Наставничко веће и родитеље, договор о изради акционог плана ( у августу 2006.)