ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Подршка ученицима

ПОДРУЧЈА ВРЕДНОВАЊА

А) БРИГА О УЧЕНИЦИМА:

1. Безбедност и сигурност ученика у школи
2. Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика

Б) ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА

1. Подстицање позитивних социјалних ставова и развој социјалних вештина код ученика
2. Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности

А) БРИГА О УЧЕНИЦИМА
1.)БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ УЧЕНИКА

1.Анализа стања примена упитника за ученике, наставнике и родитеље- новембар2006 год. Тим за самовредновање

2.Упознавање ученика и родитеља са Правилником о безбедности ученика
Издвајање кључних тачака Правилника - Праћење придржавања правилника новембар 2006 године, секретар школе, Разредне старешине

3..Разрађивање процедура за заштиту и безбедност ученика (Школа без насиља )- Акције Тима Школе без насиља и вршњачког тима новембар 2006 Тим за школу без насиља
- Конституисање Вршњачког тима 5-8 раз.- новембар2006 педагог,психолог
Јулка Симић, Светлана Стаменковић
- Оглашавање акција Тима кроз школски часопис - јануар, мај 2006 Вршњачки тим, Људмила Сарић, Светлана Стаменковић

4.Процедуре за приговор ученика и родитеља "Сандуче поверења" које има своје место у школи - новембар2006 Актив, наставника техничког образовања
Вршњачки тим
,
-Приговор на оцену
-Дисциплински поступак Праћење придржавања ставки Закона и Статута школе -током године секретар школе

5.Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког малтретирања Акције мреже Школског и Вршњачког тима за борбу против насиља - током године Школски тим, Вршњачки тим
-Активности школског полицајца - током годинем, директор школе
-Рад Форум театра - током године, Слађана Екмечић, Лела Милосављевић
-Синхронизација рада Форум театра са порукама из Сандучета поверења -током године Школски тим Школе без насиља
6.Упознавање ученика са Конвенцијом о правима детета УН "Буквар дечијих права"
- радионице - приручник Р. Бељански, Ристић током године, учитељи од 1. до 4. разреда
- Ликовни радови на тему дечијих права -током године, Актив наставника ликовне културе

Анкета " Да ли знаш која су твоја права? -(4. разред), април 2007, педагог, психолог
Активности обележавања Дечије недеље - октобар, 2006 Актив учитеља

2.)ПРАЋЕЊЕ ФИЗИЧКОГ, ЗДРАВСТВЕНОГ, ЕМОЦИОНАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ СТАЊА УЧЕНИКА

1.Евидентирање сарадње школе са здравственом службом бележење резултата систематских прегледа ученика -током године педагог
- извештавање родитеља о резултатима прегледа -током године, директор, помоћник директора на Савету родитеља
- организован преглед ученика 8. разреда пред упис у средњу школу -јун
2007. год. разредне старешине 8. разреда

2. Евидентирање сарадње са установама за бригу о деци бележење посета и интервенција службе Центра за социјални рад -током године педагог, психолог

3.Евидентирање сарадње са службом ОУП-а бележење заједничких акција и интервенција -током године, помоћник директора, школски полицајац


Б) ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА

1.Анализа стања примена упитника за ученике
-Акције за подстицање сарадничких односа Заједничке месечне прославе рођендана
-Заједничке акције више одељења
-Спортска такмичења између ученика
-Спортска такмичења између ученика и наставника

2.Правилник о похваљивању позитивних понашања у наставним, ваннаставним активностима и међусобној сарадњи Доношење правилника
-Упознавање свих структура са њим
-Доношење правилника за избор ученика генерације
-Праћење придржавања донетог правилника

3 Рад Ђачког парламента праћење учешћа Парламента у процесу доношења

4.Рад Вршњачког тима праћење учешћа у процесу доношења одлука

5.Брига о природи
-акције Еколошке секције током године
-акције на уређењу школе и школског окружења уз укључивање родитеља у реализацију


6.Брига о људима Заједничке акције пружања помоћи уз укључивање родитеља
-Сусрети и радионице које ће популарисати узајамно уважавање и поштовање различитости

7.Промовисање здравог начина живота
-Ликовни радови ученика млађих разреда " Недеља зуба"
-предавање: Наркоманија и болести зависности
-Предавања о штетности алкохола, дувана
-Акције прављења едукативних паноа и постера прати предавања
-Предавање о штетности амброзије новембар гост предавач

Акције еколошке секције:
-дан воћа
-дан чајева током године