развојни план школе

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ

Школу похађа 1175 ученика. Настава је организована у две смене (прва смена почиње у 8.00, а поподневна смена у 14.00 сати). Изградњом нове школе "Милоје Васић", у којој је отишло око 600 ученика, настава у школи "Алекса Шантић" се изводи у две смене после вишегодишњег рада у три смене. Ученици на смотрама и такмичењима постишу значајне резултате, издају школски лист од 1982. године. школа је једина културна установа у насељу. Насеље је мултиетничког састава, а током претходних година велики број избеглица је нашао уточиште у Калуђерици.

ОПШТИНА У КОЈОЈ СЕ ШКОЛА НАЛАЗИ

а) Број становника у општини -86 000

б) Економска развијеност општине -еразвијена, углавном аграрна (производња и прерада воћа).

в) Специфичности општине - Приградска општина коју чине сеоска насеља са великим бројем привремено расељених лица.

 

САЖЕТАК ПРОЈЕКТА

Увођење савремене аудиовизуелне наставне технике у наставни процес и ваннаставне активности прушиће ученицима лакше и интересантније усвајање наставних садршаја , талентованим ученицима израшавање потенцијала и креативности.

Поред едукативних садршаја, мултимедијални центар са две стотине места, понудиће ученицима забавне садршаје (филмске пројекције, квизове знања и умења, смотре стваралштва ).Сам пројекат обухвата: формирање мултимедијалног центра,обуку 30 наставника за коришћење комјутерске технике у настави и ваннаставним активностима,обуку 2 наставника за израду интерактивних програма који ће се користити у настави ,формирање фото-кино секције обогаћивање садршаја постојећих секција.Време реализације пројекта од августа 2005 до јула 2006 године . Трошкови предвиђени за реализацију пројекта су 724 620 динара.

ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Да коришћењем АВ технике, наставне и ваннаставне садржаје учинимо квалитетнијим, атрактивнијим, очигледнијим и стимулативнијим. и за ученике и за наставнике.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОЈЕКТА

I СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ

Повећати атрактивност наставе коришћењем компјутерске технике и мултимедијалних средстава (презентације преко видео бима, демонстрације и симулације путем компјутера, коришћење компјутерске технологије за решавање практичних задатака и трашење информација)

1.1. Задатак
Набавка потребне опреме (компјутери, штампачи, скенери, диг. камере, фотоапарата, видео пројектора...)

1.2. Задатак
Оспособити наставнике и стручне сараднике за коришћење мулимедијалне опреме(стварање основне информатичке писмености наставника, оспособљавање наставника за самосталан рад на рачунару,за употребу рачунара у припреми и извођењу наставе,за коришћене већ постојећих мултимед. образовних садршаја на српском језику у настави)

1.3.Задатак
оспособити 2% наставника за сачињавање програма за интерактивне методе рада

1.4. Задатак
Сачињавање планова и програма (математика, физика, хемија, руски језик, енглески језик, српски језик, географија, историја, ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, техничко образовање) за примену мултимедијалних средстава у наставном процесу (по стручним већима)

1.5. Задатак
Реализација и анализе часова одршаних уз коришћење мултимедијалне опреме

1.6. Задатак
Сачињавање регистра припрема и базе свих припрема часова наставе

II СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ

Подићи квалитет ваннаставних активности обогаћивањем понуде и начина рада већ постојећих ваннаставних активности уз примену мултимедијалне технологије у раду

1.1. Задатак
Формирање нових секција

1.2. Задатак
Повезивање рада различитих секција (новинарска,фото,еколошка)уз коришћење савремене мултимедијалне технологије

1.3. Задатак
Презентација заједничког рада различитих секција
Презентација снимљеног рада путем видео бима или кратког филма осталим ученицима (моше се користити у настави познавања природе , биологије и здравственог васпитања)

1.4. Задатак
Обучити што више ученика у коришћењу рачунара

III СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ

Подизање квалитета и атрактивности наставе и ваннаставних активности

успостављањем сарадње путем интернета са другим школама у граду,Републици и шире(кроз размену искустава и стручних информација ) на нивоу школе и стручних већа.

1.1. Задатак
Обезбедити стални приступ Интернету као и приступ интернету са било ког рачунара у мреши и дигиталну везу према снабдевачу

1.2 Задатак
Успоставити контакт са две школе у Србији и једном школом са списка уједињених школа UNESC-а
Извештај о реализованим контактима, размењеним искуствима, обелешавање заједничких значајних датума

ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА

Захваљујући започетој информатичкој едукацији наставника, наставићемо едукацију и наредних година. Оспособићемо 10-20 наставника за овај облик рада током сваке школске године. Да би се стечена знања и опрема надаље користили, Годишњим програмом рада, предвидети одређени број часова и њихове извршиоце.

Постигнути резултати мотивисаће већи број родитеља у реализацији и надоградњи овог пројекта.

Процене, анализе и извештавање о резултатима Тим за развојно планирање сачињаваће четири пута годишње и достављати Наставничком већу школе, Савету родитеља и школском одбору.

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА

Доток новца (динамика прилива) -Пронаћи могућност одложеног плаћања, и могућих донатора

отпор новинама, --Информисати и упознавати наставнике са предностима коришћења ове технике иуклонити евентуалне сумње у сопствену компетентност,

САСТАВ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Милка Илић Билбија, наставник разредне наставе, Актив учитеља
Ружица Ристић, проф. разредне наставе, Актив учитеља,
Никола Прица, наставник техничког обр., Актив ТО и физике,
Огњен Марковић, наставник музичке културе, Актив музичке и ликовне културе,
Бранка Милановић, психолог
Милка Вукосављевић, педагог
Младен Ивановић, медијатекар
Никола Лилић, универзитетски професор,члан Савет родитеља
др Љубица Луковић, педијатар, Дом здравља
Жељка Шаин, библиотекар, МЗ Калуђерица