Извештај о раду школе

 

Извештај о раду школе за школску 2006/07. годину

  

УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ

1. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

1.1 Школска зграда
Школа ради у две школске зграде које су међусобно удаљене око један километар.
Нова школска зграда има 24 учионице, две радионице за ТО, кабинет за музичку културу, фискултурну салу, функционалну библиотеку са читаоницом, кухињу са трпезаријом, одговарајући број санитарних чворова и уређене спортске терене: игралиште за кошарку, универзално игралиште за мале спортове, јаму за скокове и атлетску стазу.
Ова школска зграда је довршена 1985. године и на изглед пружа све услове за квалитетно и креативио извођење наставе и васпитни рад са ученициима. Ситуација је далеко од идеалног и очекиваног јер се у ове 23 учионице морало сместити 22 одељења у тзв. међусмени. Недостатак школског простора ствара најпре проблем коришћења учионица за извођење редовне наставе, а реализација ваннаставних активности је доведена под знак питања.
Урађен је генерални ремонт водоводних и канализационих инсталација, као и ремонт инсталација централног грејања. Замењени су подови у десет учионица, зборници и преуређена је фискултурна сала.
О стању школских објеката, школског намештаја и учила директор је редовно обавештавао надлежне органе Општине, Града и Републике, а са циљем побољшавања услова за боравак и рад ученика и радника школе.

1.2. Школска библиотека
Библиотека са читаоницом располаже са 7700 књига од чега је 2100 књига намењено за педагошко и стручно усавршавање наставника.

1.3. ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ
Намештај којим је школа опремљена је утлавном одговарајући, али се веома брзо руинира, па се у том погледу пред наставно особље поставља озбиљан задатак да васпитним радом са ученицима делују у смислу чувања школске имовине. Када говоримо о школском намештају у нашим условима се то односи углавном на ђачке клупе и ђачке столице јердругог посебног намештајаза кабинете и кабинетску наставу не поседујемо.

1.4. Наставна учила
Основна учила и наставна средства школа поседује у минималном броју, далеко испод Норматива, а услови у којима школа ради отежавају њихово коришћење.
Питањима опремања школе училима и наставним средствима школа ће се бавити током наредне школске године о чему ће бити сачињен програм опремања на основу анализа стања од стране стручних актива и то како у квантитативном тако и квалитативном погледу.

2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ
Квалификациона структура запослених радника на извођењу наставе је углавном усклађена са потребама школе, те се може рећи да је готово у потпуности стручно заступљена.

3. УТИЦАЈ СРЕДИНЕ НА РАД ШКОЛЕ

Ученици ометени у психофизичком развоју

уч/разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

ук

Говорне мане

9

22

21

19

30

15

8

22

137

Сметње у интел. способностима

4

-

-

2

3

-

10

20

39

Сметње у слуху

1

-

-

1

1

1

3

-

7

Сметње у виду

4

7

4

7

3

3

4

3

35

Теже емоцио. сметње

2

-

4

2

3

2

3

4

20

 

Породично стање ученика

породица

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

ук

Без 1 родитеља

5

-

5

2

9

9

6

4

40

Колективни смештај

3

2

7

2

-

1

1

2

18

Подстанара

33

42

67

88

66

31

51

68

446

Расељена лица

-

-

23

25

24

23

14

37

146


Уочљиво је да постоји велики број некомплетних породица, односно да су општи услови у којима живе наши ученици доста неоповољни. Највећи број породица јесу радничке породице у којима је не ретко отац једини који привређује, а мајке домаћице. Посебно треба имати у виду велики број очева грађевинских радника који раде на градилиштима те су често одстуни па је њихов утицај на децу незнатан. Посматрајући материјални положај породица наших ученика, може се констатовати да је веома мали број породица са примањима вишим од просека Републике, односно примањима која у овом тренутку обезбеђују нормалну егзистенцију породице, што нарочито неповољно делује у породицама које су подстанари.
Квалификациона структура родитеља из године у годину се мења, све је више родитеља са вишом и високом стручном спремом, мада и даље број родитеља са средњом школском спремом доминира.
Узевши у обзир све услове живота наших ученика, квалификациону структуру родитеља, чест алкохолизам у породицама, непотпуност породица и лош материјални положај, који су у стању да крајње неповољно делују на формирање личности, није никакво чудо што је у школи већи број ученика са проблематичним понашањем. Један број ученика је константно препуштен улици и без икакве контроле и утицаја родитеља, па школа представља једини чиниоц не само у образовању, већ и у васпитавању ових ученика.

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА РОДИТЕЉА

Образовна структура родитеља
 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

ук

Без ОШ

отац

-

-

-

1

-

-

-

-

1

мајка

2

1

2

1

-

1

3

-

10

ОШ

отац

16

15

16

32

6

19

33

39

176

мајка

25

26

26

50

39

39

53

53

311

III

отац

74

61

51

54

18

70

71

69

468

мајка

49

50

48

39

18

36

80

48

368

IV

отац

77

97

136

129

199

122

121

108

989

мајка

103

95

146

120

183

117

99

129

852

VI

отац

12

9

16

6

31

20

22

21

135

мајка

8

15

9

10

10

18

18

9

97

VII

отац

12

12

13

12

16

10

7

14

96

мајка

5

5

3

14

16

14

6

12

75


II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
Током претходне школске године настава је извођена у 36 одељења млађих разреда и 36 одељења старијих разреда смештених у 27 учионица (24 у новој школи и 3 учионице у старој школској згради).

Бројно стање ученика по разредима

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

ук

193

234

217

273

223

227

244

248

1909


2. РАСПОРЕД ПО СМЕНАМА
Током школске 2005/2006. године настава је извођена у три смене, а рад се одвијао у две школске зграде, 9 одељења у старој школској згради и 63 одељења у новој школској згради.
У новој школској згради било је смештено 36 одељења старијих разреда у две смене као и одељења ИВ разреда по вертикалној подели, док су наставу у међусмени похађали сви ученици И и ИИ и ИИИ разреда.
У старој школској згради у "плавој смени" су били ученици ИИИ и једно одељење ИВ разреда, у "црвеној смени" ИИ и ИВ разреда. Преподневна и поподневна (плава и црвена) смена смењивале су се седмично.
У новој школској згради настава се одвојала од 7.30 часова за преподневну смену, за међусмену од 12.15, за поподневну смену од 15.30 часова, последњи часови у поподневној смени завршавали су се у 20.00 часова.

3. ОСТВАРЕЊЕ КАЛЕНДАРА ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ

1.9.2005.г. Почетак школске године Школска година почела на време према календару који је донео Министар просвете. Настава се од првога дана изводила по организацији и распореду часова који су претходно усвојени на седници Наставничког већа.

8.11.2005.г. Дан просветних радника Обележен радно, на часовима ОЗУ и часовима српског језика.

30.12.2005.г. Приредба за Нову годину и Божић.

27.1.2006.г. Прослава Светог Саве Школски лист "Зора" и свечана академија. Почетак примене програма "Школа без насиља".

7.4.2006.г. Приредба за Ускрс.

27.5.2005.г. Прослава Дана школе Школски лист "Зора", спортска такмичења и свечана академија

19.6.2006.г. Пријем првака Приредба за будуће прваке (ученици четвртог разреда)

28.6.2004.г. Подела књижица ученицима

21.6. до 12.7.2006.г. Полагање пријемних испита и упис ученика у средње школе

 

III СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ

О свом раду стручни органи и стручни сарадници подносе полугодишње, односно годишње извештаје Наставничком већу или директору школе.
Извештај о свом раду директор школе је благовремено сачинио и поднео Школском одбору на разматрање и усвајање.

 

IV ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА

РЕДОВНА НАСТАВА
Школска годинаје почела 1.септембра 2005.год.
Додатна настава је била организована за ученике са посебним склоностима од ИВ до ВИИИ разреда из српског језика, руског и енглеског језика, географије, историје, биологије, хемије, физике и математике, а из истих предмета организована је и допунска настава.
Припремна настава за полагање пријемних испита ове школске године остварена је у палнираном обиму.Реализација планираног фонда часова редовне наставе

Од планираних 64 564 часова одржано је 64213 часова, односно 98,78%.

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА
Додатна настава је организована из предмета српског језика, руског језика, историје, географије, физике, математике, биологије и енглеског језика. За овај вид постоји солидно интересовање ученика и на овим часовима су резултати рада за сваку похвалу, али мора се признати да је рад веома отежан услед недостатка кабинета и учионица у којима би се овај рад одвијао.
Допунска настава је организована из предмета српског језика, руског језика, историје, географије, физике, хемије, математике, биологије и енглеског језика.
Интересовање ученика за допунску наставу је веома мало, веома је тешко ученике "натерати" да далазе на ове часове, јер се углавном ради о ученицима који имају недовољне оцене зато што беже и са редовних часова и не показују интерес за школу. Ретки су ученици који самоиницијативно долазе на часове доупунског рада и то су углавном ученици који су због боловања дуже одсуствовали са наставе.

ОСТВАРИВАЊЕ ЗАДАТАКА И ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА
Програмски садржаји су остварени у потпуности.
Што се тиче нивоа усвојености градива лако се уочава да је он највиши тамо где су удружени најважнији фактори: добра материјална основа рада, у овом случају опремљеност училима, и стручан кадар који се максимално залаже на свом послу.
Током претходне године, као и претходних петнаест година, настава се изводи у условима недостатка најосновнијег - учионичког простора. Поподневна смена почиње са наставом у 15 часова и 30 минута. у време када су деца већ уморна, када почиње мрак да пада, дакле у време које никако не одговара за почетак радног дана, те је веома тешко радити и задржати пажњу и концентрацију ученика. Очигледни су проблеми који су пратили рад у протеклој години, али најважиије је да су задаци које је поставио План и програм испуњени у максимално могућем обиму.

АНГАЖОВАНОСТ НАСТАВНИКА
Годишње и месечне планове сачињавају сви наставници и по један примерак благовремено предају психолошко педагошкој служби. али када је реч о писаним припремама за часове дешава се каткад да по који наставник нема исту код себе, али све то не излази из уобичајених оквира који се не би могли толерисати. односно у тим ретким приликама усвојити оправдање наставника. Модел планова и припремама усвојен на седници Наставничког већа представаља минимум захтева. а сваком појединцу остављена је могућност да их дограђује и усавршава, односно прилагођава у интересу унапређивања рада.
Учила и дидактички материјал израђује већина наставника, а расположива средства користе скоро сви наставници, мада нема ни једног примера посебног ангажовања наставника који би излазили из уобичајених просечних оквира.

ИЗОСТАЈАЊЕ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

      

ИЗОСТАЈАЊЕ СА НАСТАВА

Примерно

93.00%

Оправдани

62763

1755

Врло добро

3.00%

Неоправдани

3246

507

Добро

2.00%

   

Задовољава

0.58%

Похваљено

14%

Не задовољава

1.42%

Кажњено

3%

Током извештајног периода 1735 ученика школе одуствовало је са наставе из оправданих разлога са 62058 изостанака.

УСПЕХ УЧЕНИКА

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА

 

Разред

Ученика

Успех ученика

поправни испит

Завршило разред

Поновило разред

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

1 предмета

2 предмета

193

описно оцењивање

       

II

234

118

89

23

2

   

232

2

III

217

104

73

29

9

   

215

2

IV

273

127

93

47

6

   

273

 

V

223

56

67

65

23

8

3

211

12

VI

277

73

78

85

34

22

14

270

7

VIII

244

49

72

89

32

28

11

242

2

VIII

248

61

74

87

26

   

248

 

I-VIII

1909

588

546

425

132

58

28

1691

245

%

100

34

32

25

8

3,38

1,63

98,54

1,46

Успех ученика на крају школске године је сасвим солидан. Највише је одличних ученика 34%, затим врло добрих 32%, потом добрих 25%, а најмање. довољних 8%. Разред је поновило 28 ученика, односно 1,63%.
Ова слика се битније мења ако посматрамо успех ученика одвојено по категоријама млађих и старијих разреда јер је уочљиво да је успех ученика млађих разреда неупоредиво бољи од успеха у старијим разредима, што сматрамо сасвим нормалним и уобичајеним.

ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ФУНКЦИЈА ШКОЛЕ
Здравствена заштита ученика остварује се преко педијатријске службе Дома здравља у Калуђерици са којом школа има веома добру сарадњу, а од непроцењиве важности је стоматолошка ординација смештена у просторијма школе.
За ученике из породица са нижим примањима и за децу избеглица обезбеђивани су стари уџбеници.
Ученици генерације награђени су седмодневним летовањем на мору.
Програм екскурзија и рекреативне наставе је у потпуности остварен, извештаје руководилаца разредних већа прихватило је Наставничко веће и Школски одбор.

ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА ШКОЛЕ
Чињеница да је у данашње време када је евидентно слабљење васпитног утицаја школе, а нарочито у условима какви су у Калуђерици, васпитни рад наставника изискује огромно залагање и потпуно предавање самог васпитача ученицима. Најтеже је то што је веома мали утицај баш на оне ученике са проблематичним понашањем којима су сви друти садржаји које нуди "улица" примамљивији од садржаја у школи. Стручни органи, а нарочито разредне старешине настоје да у сарадњи са родитељима ниво васпитаности ученика подигну на захтевани ниво, али код ученика којима недостаје чак и елементарно васпитање то најчешеће даје слабе резултате, а нарочито када родитељи нису спремни на сарадњу што је чест случај.
Школа настоји да на васпитавање ученика више утиче мерама похвале и награде сматрајући их делотворнијим од казне и укора.
Неоходно је овом приликом истаћи да током извештајног периода и поред свих друштвених збивања није било ни најмањег ексцеса на националној или верској основи иако су ученици изразито хетерогеног састава.

V ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА

1. Упис ученика у средње школе обављен је према динамици Министраства просвете и спорта РС. Упис је протекао регуларно и без икаквих пропуста од стране школе. Посебно истичемо да је ово већ друта година како наша школа обавља све техничке послове у вези уписа за све школе у Општини, а да при том не располаже довољно квалитетном опремом за хардверску подршку читавом пројекту. У школи постоји добра воља знање и умење, али не и опрема. Посебан проблем представљају трошкови које има школа, а исте и поред обећања не рефундира ни Министарство просвете ни Градски секретаријат за образовање.

2. У циљу да еколошки образујемо ученике да посматрају природу и заволе биљке и животиње. Наша школа је ушла у пилот пројекат програма "Зелене школе" међународне невладине организације Аллианце то Саве Енергy. Као значајну акцију истичемо пројекат школе "Уклонимо депонију" (друга награда "Зелене школе".)

3. Школски тим -Животић Весна, Каличанин Јовица, Вукосављевић Милка,
Милановић Бранка, Ивановић Младен, Затезало Јадранка, Радић Борка,
Филиповић Саша (представник родитеља) и Луковац Милета (представник
локалне самоуправе) сачинио је Развојни план школе за наредни трогодишњи
период који је прихваћен од стране Наставничког већа школе и усвојен на
седници Школског одбора.

4.Током извештајног периода сачињен је посебан пројекат "Уз компјутер брже и
лакше до знања". Наставничко веће и Школски одбор су усвојили пројекат, а
исти су подржали и органи општине Гроцка и прихватили део финансијских
обавеза. Министарство просвете је дало сагласност и преузело финансијске
обавезе у погледу реализацие пројекта који поред набавке савремених АВ
средстава највећим делом обухвата едукацију наставника . Укупна вредност
пројекта је 836.280 ,00 динара

VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

1. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА
Током извештајног периода Наставничко веће. стручни активи и друти стручни органи су део својих активности усмеравали према питањима уже стручног и педагошког усавршавања и то у виду предавања, огледних часова, дијалога и сл. Неке од тема су: Утврђивање критеријума оцењивања, коришћење наставних средстава, ефикасност допунске и додатне наставе.

2. ДОПРИНОС СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Протекле године педагог и психолог су настојали да својим радом допринесу повећању објективности оцењивања, а посебно пруже помоћ наставницима у раду са ученицима ометеним у развоју. Ова служба је била носилац задатака професионалне оријентације ученика, а нарочито се залагала у процесу планирања и реализације часова одељењских заједница и разредног старешине.

3.ОБЈЕКТИВНОСТ И РЕАЛНОСТ ПРОГРАМИРАЊЊА РАДА
Имајући у виду задатке које друштво у целини поставља пред основну школу као и упутства и захтеве надлежних просветних институција веома су мале могућности школе да програмирањем рада садржаје прилагоди конкретним условима, а нарочито условима просторне скучености. Програм је сачињен према овим захтевима и уз велике напоре свих запослених је остварен.

4.РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА
Динамика извршавања постављених задатака није увек текла по плану што је било условљено објективним околностима. У интересу квалитетније реализације задатака најчешће смо се опредељивали за одлагање одређених садржаја сматрајући то исправнијим од формалног извршавања.

5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НА СЕМИНАРИМА
Током извештајног периода наставници су присуствовали готово свим доступним семинарима за које се не плаћа котизација. Наставнички кадар је веома заинтересован за овај вид стручног усавршавања, али због проблема у обезбиђивању средстава за плаћање котизације учешће наставника на семинарима није на нивоу потреба и жеља наставника.
Посебно истичемо да је програм обуке за учитеље првог, другог и трећег разреда похађали су сви учитељи школе.

6. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Реализацију ГПРШ пратили су директор, помоћник директора, педагог, психолог, руководиоци разредних већа и стручних актива и разредне старешине. На основу личног увида, путем анкета, извештаја, прегледом педагошке документације и сл. сачињава се процена реализације програмских задатака по областима, а са овим извештајем се потом упознаје Наставничко веће.

VIII РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Школа има веома успешну сарадњу са
- Саветом родитеља,
- Домом здравља из Гроцке и амбулантом овог Дома у Калуђерици
- Центром за социјални рад из Гроцке
- Народним универзитетом из Гроцке.- библиотека у Калуђерици
- МУП -ом ;станица полиције у Калуђерици
- Дечјим вртићем "Лане"
- Плесном школом "Врачар"

VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

Педагог школе је задужен за вођење летописа школе.
Све приредбе у школи су забележене видео снимцима и фотографијама.
Два пута годишње излази школски лист "ЗОРА" у коме су приказане активности и рад ученика и наставника. Целокупна прирема листа обавља се у школској медијатеци-уз активно учешће 10-15 ученика на самој техничкој припреми листа. Напомињемо да Школа у медијатеци располаже само једним рачунаром, а осталих 5 су власништво Школе рачунара.
Још од 1999. године школа има свој сајт на интернету који садржи све битне податке о школи и њеном раду, али и детаљне планове свих стручних органа школе. Поред општих података, сајт садржи и информације за ученике, а најважнији су везане за упис у средње школе.