УЗ КОМПЈУТЕР БРЖЕ И ЛАКШЕ ДО ЗНАЊА

 

Извештај

1. ДЕО

Основне информације које су претходиле имплементацији пројекта

Обука за развојно планирање рализована је у три дела:

Први део обуке-октобар 2004 године, други део-март 2005, треЋи део-април 2005.

Пројекат је усвојен на Наставничком већу и Школском одбору 03.06.2005. године, а прихваћен од стране Министарства просвете и спорта 01.07.2005. године

Уговор о додели гранта потписан је 19.09.2005. год.

Средства су уплаћена на рачун школе у 12.01 2006. године. Чланови тима стручног актива за развојно планирање: Милка Билбија ИлиЋ -наставник разредне наставе, Ружица РистиЋ-професор разредне наставе, Никола Прица-професор то, Огњен МарковиЋ-професор музичке културе, Младен Ивановић, медијатекар, Бранка Милановић - психолог, Милка Вукосављевић - педагог, Весна Животић - директор, Жељка Лаин-библиотекар, др Љубица Луковић-педијатар, Никола Лилић-родитељ

2.ДЕО

Кратак приказ Школског пројекта

Увођење савремене аудиовизуелне наставне технике у наставни процес и ваннаставне активности пружиће ученицима лакше и интересантније усвајање наставних садржаја , талентованим ученицима изражавање потенцијала и креативности.

Поред едукативних садржаја, мултимедијални центар са две стотине места, понудиће ученицима забавне садржаје (филмске пројекције, квизове знања и умења, смотре стваралШтва) .Сам пројекат обухвата: формирање мултимедијалног центра,обуку 30 наставника за коришћење комјпутерске технике у настави и ваннаставним активностима,обуку 2 наставника за израду интерактивних програма који ће се користити у настави, формирање фото-кино секције обогаћивање садржаја посто јећих секција.Време реализације пројекта од августа 2005 до јула 2006 године

Општи циљ пројекта:

Коришћењем Аудиовизуелне технике,наставне и ваннаставне садржаје учинити квалитетнијим, атрактивнијим, очигледнијим и стимулативнијим и за ученике и за наставнике.

Задаци пројекта:

1.1. Задатак
Набавка потребне опреме (компјутери, штампачи, скенери, диг. камере, фотоапарата, видео пројектора...)

1.2. Задатак
Оспособити наставнике и стручне сараднике за коришћење мултимедијалне опреме(стварање основне информатичке писмености наставника ,оспособљавање наставника за самосталан рад на рачунару,за употребу рачунара у припреми и извођењу наставе,за коришћене већ постојећих мултимед. образовних садржаја на српском језику у настави)

1.3.Задатак
оспособити 2% наставника за сачињавање програма за интерактивне методе рада

1.4. Задатак
Сачињавање планова и програма (математика, физика, хемија, руски језик, енглески језик, српски језик, географија, историја, ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, техничко образовање) за примену мултимедијалних средстава у наставном процесу (по стручним већима)

1.5. Задатак<
Реализација и анализа часова одржаних уз коришћење мултимедијалне опреме

1.6. Задатак
Сачињавање регистра припрема и базе свих припрема часова наставе

2.1. Задатак
Формирање нових секција фото - кино, новинарска, информатичка

2.2. Задатак
Повезивање рада различитих секција (новинарска,фото,еколошка) уз коришћење савремене мултимедијалне технологије

2.3. Задатак
Презентација заједничког рада различитих секција

2.4. Задатак
Обучити што више ученика у коришћењу рачунара

3.1. Задатак
Обезбедити стални приступ Интернету као и приступ интернету са било ког рачунара у мрежи и дигиталну везу према снабдевачу
3.2 Задатак
Успоставити контакт са две школе у Србији и једном школом са списка уједињених школа UNESCО-а

Реализоване активности које су буџетом предвиђене:

1. Кречење медијатеке,
. Уграђивање решетки
3. Преграђивање библиотечко-медијатечког простора, ормарима од универа
4. Набавка видео бима
5. Набавка скенера А-4
6. Набавка штампача А 3 колор
7. Набавка 3 компјутера
8. Обука наставника за рад на рачунару-почетни курс, 30 полазника
9. Обука наставника за рад на рачунару ЕЦДЛ 2 полазника
10. Реализован заједнички излет, презентација рада секција

Још је у току реализација пројекта, а током рада је дошло до извесних измена, што је назначено у извештају о буджету. Измене се односе на стручно усавршавање наставника, још 2-3 наставника ће завршити обуку за ЕЦДЛ лиценцу, јер је преостало новца који је предвиђен за стручно усавршавање, а због величине школе указује се потреба за информатички оспосбљеним наставницима-виши ниво.

Повезивање рада различитих секција( један од задатака) је реализован уз отежавајуће околности, јер су изостала материјална средства, обећана од стране СО Гроцка, која су била намењена за куповину фото апарата-дигиталне камере.

Део средстава намењених за трошкове исхране у току семинара преусмерен је на трошкове исхране у току заједничког излета секција.
Због обима посла, а и касног пристизања средстава за сада још нису реализовани задаци који се односе на формирање базе података-планова рада за примену ММ средстава у наставном процесу.Процес реализације је у току.

Због преоптерећености координатора за сарадњу са УНЕСКО-м , још увек нисмо успели да оживимо сарадњу, али се надамо да ће од септембра и то бити започето.

3. ДЕО

ИЗВЕШТАЈ О ЕВАЛУАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

Анализа стања после започињања и у току реализације пројекта је показала пораст мотивације код наставног особља за обуку за рад на рачунарима и за применом наученог у настави. Повећано је задовољство ученика радом секција и међусобном сарадњом секција. Наставља се и у следећој школској години. Планирамо проширење рада секција и излет, обезбеђивањем сопствених средстава, кроз прикупљање секундарних сировина и прављењем еколошких честитки и украса.

4.ДЕО

ПЛАН ОДРЖИВОСТИ ПОСТИГНУТИХ ЕФЕКАТА

Прогнозе о одрживости ефеката су веома охрабрујуће.

Код наставника се повећала заинтересованост за обуку на рачунарима, и примени наученог у пракси.

Ученици су показали велику заинтересованост за часове реализоване путем ММ презентације.

Наставници који су реализовали ове часове су јако задовољни, а наставници који су присуствовали овим часовима су мотивисани да и они раде на тај начин.

Заједнички излет секија, изазвао је одушевљење код ученика, наставника и родитеља, а презентација урађеног је била догађај вредан паже у школи. Иако није планирано, што нам је јако драго, родитељи су узели учешће у свим активностима.

Идеја нам је да такве и сличне излете, планирамо и реализујемо и у будуће.

Наставници који су добили лиценцу су се оспособили да обучавају наставнике, тако да планирамо још један тим за обуку за рад на рачунару.

У име школског тима:
Милка Вукосављевић -педагог
Бранка Милановић-психолог
Калуђерица, јуни 2006. год.