ЗАДАЦИ ШКОЛЕ

На основу искустава и резултата постигнутих у претходним годинама, закључака стручних органа школе, и извештаја просветних надзорника утврђују се задаци за рад у наредној школској години.

Планирамо да у овој години у наставном процесу све присутније буде активно учење, што подразумева разноврсне облике учења, лично учешће ученика у обликовању свих ситуација учења.
У Развојном плану школе, предвиђено је да се одржи по један угледни час из сваког наставног предмета уз примену активног учења. Желимо да ученици активно учествују у наставном процесу, да сами проналазе решења за постављене проблеме и да својим идејама учине наставу интересантном за све ученике .

- Пројектом "УЗ КОМПЈУТЕР БРЖЕ И ЛАКШЕ ДО ЗНАЊА", планирано је да се реализују и анализирају часови одржани уз коришћење мултимедијалне опреме- два часа у току школске године по одељењу.

Поред редовне наставе, деци ће бити пружене могућности да се баве разним активностима које треба да допринесу формирању моралног карактера ученика који се састоји од моралних знања (знати шта је добро), моралних осећања (желети добро) и моралног понашања (чинити добро).

Наставничко веће, као најважнији стручни орган у школи, посебну пажњу посветиће стручном усавршавању наставника у циљу унапређивања целокупног рада школе.

Прошле школске године укључили смо се у процес самовредновање рада школе. Подручје вредновања за које смо се определили је ЕТОС. Ове школске године настављамо са започетим активностима, уз подршку и ангажовање свих запослених у школи, родитеља и локалне заједнице (у току је израда Акционог плана).

Прошле школске године, изабрани смо за једну од школа у којој ће се реализовати пројекат "ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА".

Ове школске године настављамо његову реализацију, кроз изградњу заштитне мреже за борбу против насиља а у циљу повећања опште безбедности деце.

Започета је реализација програма "ШКОЛСКИ ПОЛИЦАЈАЦ -ЗАШТИТНИК ДЕЦЕ". У току је реализација и процес укључивања школског полицајца у програм "Школа без насиља" и рад школе.

 

1. Организација рада

Правилно и савремено поставити организацију рада школе програмирањем и доследним праћењем реализације Програма рада свих тела и органа, као и појединаца.

Укупна анализа рада и успеха у протеклој школској години, а и раније, показала је да у наредном периоду треба организованије и успешније приступити следећим активностима:

 • омасовити примену активног учења као ефикаснијег облика рада

 • развијати позитиван однос ученика према личној и школској имовини

 • увести ученике у технике самосталног рада

 • студиозније користити све изворе знања, а посебно дидактичког материјала

 • редовније и са квалетитнијим припремама изводити излете и посете,

 • боље организовати припрему ученика за такмичења.

 • У току школске године вршиће се подстицање стручног и педагошког усавршавања наставника на ванредним студијама, обрадом стручних тема у оквиру актива, огледним предавањима и др.

2. Редовна настава

Редовну наставу унапредити према закључцима стручних актива и Наставничког већа увођењем активног учења, наставе уз коришћење мултимедијалне опреме , индивидуализацијом наставе (сходно могућностима). Корелацију вршити између предмета, а нарочито у настави физике техничког образовања, математике, хемије, друштвених наука, између наставе у млађим и старијим разредима.

Посебан значај мора се посветити тематском планирању градива.

3. Допунска настава

При организовању допунске наставе придржавати се јасних педагошких опредељења приликом избора ученика за допунску наставу. Како организација рада не може бити као у редовној настави треба одредити место извођења (мање групе у кабинетима).
Најважније је да се редовно предузимају све педагошке мере ради спречавања неуспеха.

Због тога је потребно:

 • извршити евидентирање ученика код којих се може појавити неуспех (муцавост, дисграфија, емоционални проблеми, дислекција и сл.) и предузму превентивне стручне мере како не би дошло до неуспеха.

 • допунску наставу изводиће, као и до сада, наставник који ученицима предаје тај предмет,

 • на часовима допунске наставе применити одговарајући метод и облик рада (индивидуализована настава, употреба разноврсних наставних средстава, очигледност итд.)

4. Додатна настава

На основу анализе рада и искустава у прошлој школској години активности додатне наставе могу се побољшати и унапредити у циљу развијања изразитих способности ученика.

Зато је потребно благовремено:

 • Јасније утврдити критеријуме по којима ће се ученици ангажовати у додатној настави,

 • Додатном наставом обухватити најспособније ученике,

 • Стриктно поштовати правило да један ученик не може бити ангажован додатном наставом из више од два предмета.

5. Припремна настава

Припремна настава мора да нађе своје место и да се обезбеди довољно времена и часова за њено извођење. Због тога треба да се:

 • свим ученицима који имају интереса за похађање ове наставе омогући активно учење на овим часовима у групама од 15 до 20 ученика,

 • ученицима детаљније објасне педагошки аспекти ове наставе (ученик који се поштено труди у току године, па ипак не успе може да очекује овакву помоћ),

6. Физичко и здравствено васпитавање ученика

Заједничким планом и програмом измењена је концепција ове наставе. Два часа недељно су часви редовне наставе а један час је намењен масовној физичкој рекреацији. Овим се јављају бројни организациони, материјални и кадровски проблеми које треба проучити и донети одговарајуће закључке ради побољшања рада у наредној школској години.

Програм здравственог васпитања ученика оствариваће се и на часовима разредног старешине.

 

7. Заштита и унапређење животне средине

Ближе упознати ученике са основним процесима који се одигравају у човековој животној средини, нарочито шта нарушава њену природну равнотежу .

Стручни активи ће извршити операционализацију васпитних задатака по наставним областима ради реализације оних садржаја који су дати у наставном плану и програму.

Планирамо да добијемо контејнере за папир, пластику и стакло, што ће допринети да ученици и њихови родитељи створе навику оочувања животне средине и да увиде да се отпаци могу сврсисходно употребити.

8. Даље усавршавање васпитне функције школе

Сачинити Акциони план даљег рада на побољшању опште климе и атмосфере у школи, у оквиру самовредновања рада школе (ЕТОС )

Сачинити програме рада одељењског старешине кроз које ће бити реализован Програм "Школа без насиља"

Сачинити садржајније и оперативније програме разредних већа,

Сачинити програме рада стручних већа са детаљно планираним угледним часовима

Сачинити програме културних активности у школи (концерти, књижевна посела, вечери поезије, културне приредбе, такмичења и остали јавни наступи).

9. Развијање културних и других потреба код ученика

Овај задатак се остварује, између осталог, преко:

систематског изграђивања критеријума о култури

добро припремљених културних програма за ученике

добрих програма сваког излета и екскурзије ( понашања ученика и њиховог односа према човековој животној средини ).

10. Повезивање школе са друштвеном средином

- Обезбедити учешће и помоћ МЗ и Општине у остваривању појединих акција школе.

- Школа ће учествовати у појединим активностима Месне заједнице (хуманитарне акције, кроз организовање изложби ученичких радова и маскенбал) .

11. Професионална оријентација ученика

- Развијати код ученика свест о друштвеној и међусобној повезаности свих облика људског рада

- Развијати љубав према раду као суштинској људској потреби

- Неговати радне навике и радну културу код ученика

- Тумачити ученицима и родитељима неопходност усклађивања жеља, способности и вољних напора за друштвеним потребама у кадровима

- Помоћ и сугестије при попуњавању листе жеља (усклађивање жеља са реалним могућностима ученика)

- Помоћ ученицима са посебним потребама у избору занимања (у сарадњи са Центром за професионалну оријентацију - Гундулићев Венац)

12. Програмирање рада

Програмирањем васпитно образовног рада треба извршити селекцију наставних садржаја имајући у виду потребу растерећења ученика од учења непотребних садржаја и већу примену модерније наставне технологије, савремених поступака, увођења ученика у активније технике и процедуре њиховог оспособљавања за самообразовање. Програмирање рада школе има све већи значај, а нарочито применом новог Закона о систему образовања и васпитања чије се одредбе ове године у потпуности примењују у првом, другом, трећем, четвртом, петом и шестом разреду а у осталим разредима делимично.

13. Примена савременије технологије

У организацији редовног наставног процеса доминантнија ће бити примена савремене технологије наставног рада: индивидуализована, активно учење, коришћење мултимедијалне опреме. Постепено примењивати рачунаре у настави и формирати секције информатичара, новинара и сл.

14. Осамостаљивање ученика у раду

Један од задатака коме ће наставнички колектив и стручни органи поклонити посебну пажњу јесте разрада методичких начела, ефикасне организације самосталног рада ученика за економично и продуктивно самостално стицање знања, разрада функције наставника у процесу инструирања ученика за рад, израда програма "Учења учења" и његова реализација, испитивање нивоа развијености радних навика и указивања помоћи у правцу њиховог даљег развијања и усавршавања.

У том циљу радити на:

- Примени Активног учења као ефикаснијег облика рада на што већем броју часова.

Изграђивању навика интелектуалног рада, евидентирању личног рада ученика, вежбању ученика у вођењу бележака, прављењу извода, обележавању значајних делова текста.

Пружање инструктивне помоћи оним ученицима који наиђу на препреке и тешкоће у самосталном раду у откривању законитости решења и одговора.

Упућивање ученика да брже и ефикасније користе изворе знања: каталоге, енциклопедије, речнике, програмирани материјал.

15. Педагошка документација

Поред Законом прописане документације, ради ефикаснијег система праћења, мерења и вредновања школског рада стручни органи школе утврдиће профил педагошке документације и прописати упутство за њено вођење.