"ШКОЛСКИ ПОЛИЦАЈАЦ"

 

 

Пројекат "Школски полицајац" за Министарство за унутрашње послове и Министарство просвете и спорта, представља новину у начину организације и координације превентивних активности на сузбијању појава које угрожавају ученике и школе.

Вредност пројекта је у томе што се систематски отпочело са идентификацијом појава угрожавања и заједничким планирањем и предузимањем активности које ће их сузбити или умањити последице које производе.

Анализа стања
1. идентификовати конкретне проблеме, утврдити њихове узроке и носиоце
2.одредити носиоце решавања проблема и утврдити њихове границе и могућности за решавање проблема.
3.одредити активности које ће се предузети и направити
заједнички акциони план.
4. контролисати остваривање циљева и вршити потребне корекције до коначних остварења циљева.

Школским полицајцима у раду на пројекту дефинисани су следећи задаци:

 • Да се добро упозна са проблематиком школе у којој се ангажује
  Да се добро упозна са ученицима, родитељима, наставним особљем, психологом, педагогом, управом школе, грађанима у ближој околини школе,
 • да створи климу међусобног поверења а све у циљу што боље сарадње и размене информација о појавама и догађајима од интереса за безбедност ученика и имовине школе

 • Да је непосредно присутан у школи, њеној непосредној околини у време доласка ученика, почетка, трајања наставе, са посебним акцентом на време великог одмора, смена и сл.

 • Да уочава и открива кривична дела, прекршаје и друге облике асоцијалног понашања у школи и њеној непосредној близини и иницира предузимање потребних мера од стране надлежних линија рада полиције, управе школе, наставног особља...

 • Да благовремено уочава и сузбија присуство непозваних лица, појава растурања и уживања опојних дрога, конзумирања алкохолних пића у зони школе, самосталним радом или заједничким радом са надлежним линијама рада полиције.

 • Да иницира активности везане за безбедност ученика у саобраћају за време доласка, боравка и одласка из школе.

 • Да остварује контакте са власницима угоститељских објеката, објеката за забаву и других у зони школе у циљу спречавања продаје алкохолних пића, дувана и других производа штетних за здравље ученика.

 • Да запажа активности усмерене на ометање наставе( оштећење школске имовине, дојава о подметању експлозивних направа), ради на њиховом сузбијању или иницира рад надлежних линија рада полиције, управе школе, наставног особља.

 • Да активно учествује у реализацији превентивних програма који се организују од стране Министарстава.

 • Да пружа помоћ школским органима у планирању и реализацији законом прописаних мера безбедности, али да не предузима активности које су у искључивој надлежности школе и других органа

 • Да прати реализацију законом прописаних мера безбедности у школи и да о уоченим неправилностима обавести органе школе и непосредне старешине.

 • Да благовремено подноси извештаје, информације и друга писмена извештавања о другим појавама и догађајима у школи у којој се ангажује и предлаже начине решавања проблема.

 • Као догађаји и појаве који могу да угрозе безбедност и сигурност у објектима школа, школском дворишту и непосредној околини идентификовани су:

  • Појединачне туче између ученика

  • Вербално вређање, покушаји и физички напади на наставно особље

  • Групне туче између ученика, појединих одељења али и између појединих школа

  • Вандалско понашање појединаца и група ( разбијање каменицама прозорских стакала, унутрашње демолирање школског инвентара, крађа и оштећења школске документације, намерно изазивање пожара)

  • Ометање наставе најчешће пријавама да је у школи подметнута бомба, вандалско понашање појединаца и група за време или ван наставе

  • Уношење у школу ватреног,хладног оружја и других предмета којима се могу нанети телесне повреде.

  • Коришћење школских просторија и делова дворишта за уживање опојних средстава, алкохола и дувана.

  • Улазак у школу и школско двориште лица која не припадају школи (бивши ученици малолетници и млађа пунолетна лица са станом у
   околини школе, лица склона криминалном и девијантном понашању)

  • Вршење кривичних дела између ученика и од стране других лица (крађе новца, одеће и других предмета за време одмора и из свлачионица за време спортских активности)

  • Уношење и коришћење пиротехничких средстава( петарде) од стране ученика

  • Писање графита, по школским објектима

  • Рад угоститељских објеката, близина аутобуских и железничких станица, пијаца,објеката за забаву где се окупља већи број лица углавнох склоних девијантном понашању, који негативно утичу на на оне ученике који већ показују склоност ка девијантном и друштвено неприхвативом понашању, али и на остале ученике.

  • трговинске радње, киосци и други услужни објекти у близини школа који продају цигарете и алкохолна пића

  • Вршење кривичних дела над ученицима у непосредној близини школа и на путу до куће( крађе,тешке крађе, изнуде, разбојништва, наношење лаких и тежих телесних повреда, блудне радње, нуђење и продаја опојних средстава ученицима )

  • Вршење прекршаја јавног реда и мира у непосредној близини школа са елементима насиља и друге појаве.

  У досадашњој пракси уочено је да су носиоци ових догађаја углавном ученици склони девијантном понашању, бивши ученици који вишак свог времена проводе у школи и њеној непосредној близини.

  Узроци ових догађаја:

  • Неограђен, и недефинисан простор школског дворишта

  • Неосветљеност школског дворишта или појединих делова

  • Не предузимање мера физичко-техничког обезбеђења школе

  • Не предузимање васпитних мера од стране родитеља или старатеља према деци склоној девијантном понашању

  • Не предузимање казнених мера од стране школе

  • Дуготрајност вођења поступка Центара за социјални рад и других институција у циљу заштите васпитно запуштене деце.

  • Недовољно изграђен ауторитет од стране наставника (оријентисаност на образовне а мање на васпитне циљеве)

  • Штетни утицаји медија посебно телевизије

  • Одсуство других садржаја( недовољно културних забавних центара за младе)

  • Некоординисано деловање полиције, школе и других друштвених институција

  Поред школског полицајца и криминалистичке полиције и саобраћајна полиција је разрадила превентивне едукативне програме који се реализују у току месеца септембра. У току трајања школске године на улицама у зони школа у складу са анализом и безбедносном проценом врше регулисање саобраћаја најчешће у време доласка и одласка ученика из школе. Такође се ванредно ангажују по позиву или по процени школског полицајца.