Вредновање

Вредновање

Вредновање и самовредновање рада школе

Школске године 2005/2006. почела је реализација пројекта Вредновање и самовредновање рада школе. Овај пројекат има за циљ развијање критичког односа школе према себи, унапређивање квалитета рада, али и међуљудских односа.
У реализацији овог пројекта учествује цео колектив, на различите начине, уз наглашену улогу Тима за самовредновање који се формира на почетку школске године, а чине га наставници и стручни сарадници школе. Тим наше школе има 7 чланова, а толико има и области које су предвиђене за самовредновање:

1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ШКОЛЕ
2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
3. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
5. ЕТОС
6. РЕСУРСИ
7. РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

2005/2006. школске године вреднована је област ЕТОС, која обухвата све показатеље угледа, атмосфере, међуљудских односа и других обележја школе. Анкетом су обухваћени запослени у школи, родитељи ученика, ученици као и стручна служба школе.
2006/2007. године област која је одабрана била је ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА. Ова важна област обухвата бригу о безбедности и сигурности али и васпитном, емоционалном, социјалном стању и потребама ученика. У циљу прикупљања што објективнијих информација обрађени су подаци добијени анкетирањем наставника, ученика и родитеља. Ова област вредновања има доста додирних тачака и са пројектом „Школа без насиља“, у смислу да се нагласак ставља на безбедност, добре односе, заштиту и развој личности сваког детета.
Следеће године, 2007/2008. предмет вредновања била је област НАСТАВА И УЧЕЊЕ. Прво је урађена анализа тренутног стања, задате су анкете из Приручника намењене наставницима, прегледана је евиденција о посећеним часовима коју води ПП служба, извештај просветне инспекције итд. Подручја вредновања у овој области били су: планирање и припрема, наставни процес, учење и праћење напредовања ученика. Бројним анкетама које су наставници попунили добијена је јаснија слика о односима наставника према појединим аспектима наставе, о томе колики им значај и важност придају у свом раду. Школске 2009/2010. започео је нови циклус у процесу вредновања и самовредновања рада школе. У овом циклусу ће изнова бити вредноване све области.