Важне
активности

Важне активности

време реализације Садржај задужени наст.
1. септембар Почетак школске године, свечани пријем првака Директор школе, учитељи првог разреда
током године Уређење школских просторија и дворишта Директор, педагог, психолог, одељенске старешине
1-15. октобар Обележавање Дечје недеље Актив учитеља, наставници
октобар - мај Једнодневне екскурзије и излети; Настава у природи, I-IV разред Одељенске старешине; Учитељи
децембар Прослава поводом одласка колега у пензију Директор школе Наставници
27. јануар Прослава школске славе Св.Саве Школски лист "Зора" Актив учитеља Наставници верске наставе
21 - 27. мај Манифестација „Шантићеви дани“ (Програм активности) Тим за организацију Актив учитеља Наставници
27.мај Прослава Дана школе, Школски лист "Зора" Актив српског језика, Актив учитеља
Јун Пријем првака – приредба Учитељи IV разреда
31. мај Завршетак наставе за осми разаред
1. – 14. јуна Припремна настава за ученике VIII разреда Наставници српског језика, математике, физике, хемије,биологије, географије и историје
20 - 27. августа Припремна настава за полагање поправних испита Предметни наставници
октобар - март Школска такмичења из математике, српског језика, страних језика, природних и друштвених наука, Младих техничара и спортска такмичења Предметни наставници, ментори секција
према календару Министарства Општинска и градска такмичења из математике, српског језика, страних језика, природних и друштвених наука, Младих техничара и спортска такмичења Предметни наставници, ментори секција