пп служба

пп служба

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА

Педагошко-психолошка служба је важан део сваке школе, а педагог и психолог представљају спону између наставника, ученика, родитеља и управе школе. Посао педагога и психолога је сложен јер је опсег њиховог рада обиман и подразумева учествовање и праћење реализације готово свих активности у школи.
Циљ рада педагога и психолога је да применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагогије и психологије допринесу остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
Психолог и педагог су прве особе које ученици упознају када се упишу у први разред и ту су да заједно са учитељима и наставницима подрже њихов развој и напредак током школовања.

Рад психолога и педагога је повезан и комплементаран, а неки од њихових послова су:
• Учествовање у изради годишњег програма рада школе;
• Учествовање у изради школских програма;
• Пријем и тестирање првака;
• Формирање одељења првих разреда;
• Саветодавни рад са ученицима;
• Саветодавни рад са родитељима;
• Инструктивно-педагошки рад са наставницима;
• Професионална оријентација ученика;
• Спровођење истраживања образовно-васпитне праксе;
• Анализа успеха и дисциплине и реализације часова;
• Праћење оптрећености ученика;
• Тематска предавања и радионице за ученике, родитеље и наставнике;
• Учествовање у раду свих тимова школе;
• Преглед педагошке документације;
• Сарадња са Центром за социјални рад, институтима, факултетима и свим институцијама значајним за образовно-васпитни рад.

Уколико имате неки проблем или питања на која могу да вам одговоре педагог или психолог обратите нам се путем телефона 341-0655.
Педагошко-психолошка служба ради од понедељка до петка, од 8 до 19 часова.

Психолог школе: Јасмина Илић
Педагог школе: Марија Јоловић