БОДОВАЊЕ УПИСА И КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА

КАКО ИЗРАЧУНАТИ СВОЈЕ БОДОВЕ

Многи ученици, а самим тим ни родитељи нису упознати како се врши обрачун бодова у досадашњем школовању. Да бисте били упућени како се врши бодовање успеха у основној школи, сачинили смо табелу која ће приказати како се израчунава број бодова.

Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказују се тако сто се саберу средње оцене на крају VI, VII, и VIII разреда основне школе и помноже се са бројем 4/четири/. Укупан број бодова заокружује се на две дацимале.

На основу општег успеха ученик може да освоји највише 60 бодова

Пример

Разред

Успех

VI

4,01

VII

4,83

VIII

4,98

Укупно

13,28

Укупан збир који си добио помножи са бројем 4 и добићеш 53,12 бода.

Квалификациони испит се полаже у школи у којој си завршио осми разред.

На калификационом испиту можеш да освојиш максимално 40 бодова односно највише 20 бодова по предмету.

Да би полозио квалификациони испит потребно је да освојис најмање 5/пет/ бодова из математике и 5/пет/ бодова из српског језика односно матерњег језика за упис у гимназију, односно по један бод за остале четворогодишње школе.

Пример:
Бодова на успех од VI до VIII разреда + Квалификациони испит из српског + Квалификациони испит из математке
53,12+16+13=82,12

На основу укупног броја бодова по свим основама који се вреднују за упис добија се једниствена ранг листа.

По добијању ранг листе можеш изразити највише двадесет жеља за даље школовање. У листу зеља уписује се све онако како је написано у Конкурсу.

Уколико буде било какво такмичења у организацији Министарствa просвете Србије, бодовање са такмичења ће се рачунати на следећи начин:
Посебан број бодова се добија ако је ученик учестововао на такмичењима у VIII разреду и на тим такмичењима освојио једно од прва три места /у бодовање се не рачунају такмичења која су на школском, општинском и градском односно регионалном нивоу/.

Ниво такмичења

I место

II место

III место

Међународно такмичење

20

18

14

Републичко такмичење

ако не постоји такмичење вишег ранга

8

6

4

 

На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој ранг листи врши се распоређивање кандидата по типу, смеровима, односно образовним профилима, као и средњим школама.
Прво се распоређују кандидати који су остварили најмање по 5 бодова из сваког предмета на квалификационом испиту, а затим, на преостала слободна места за упис, кандидати који су остварили најмање по 1 бод из сваког предмета, до броја предвиђеног за упис.
Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућим средњим школама.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати:
 - носиоци Дипломе "Вук Караџић";
 -кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из српског, односно матерњег језика и математике,
 - кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета
 - кандидати који имају већи укупан број бодова на квалификационом испиту.Кандидати за упис у стручну школу у трогодишњем и двогодишњем трајању рангирају се према успеху постигнутом у основној школи, и то:
1) општем успеху од VI до VIII разреда основне школе и
2) резултатима постигнутим на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.